Obchodné podmienky #sharemevidaXL

Dobrý deň 😊  

Boli ste presmerovaný/á na túto stránku, pretože nás veľmi zaujal váš obsah. A preto my;

spoločnosť vidaXL a jej pridružené spoločnosti (ďalej len: „vidaXL“);

žiadame o váš súhlas s distribúciou vášho audiovizuálneho obsahu („diela“) na (okrem iného) našich webových stránkach, našich profiloch na sociálnych sieťach, ako je Instagram, Facebook a Pinterest („profily“), v našich propagačných emailoch a reklamách a v rámci všetkých ďalších marketingových, propagačných a reklamných činností.

Ponúkame vám príležitosť zverejniť vaše dielo na našich webových stránkach a v príspevkoch na našich profiloch. Za týmto účelom vás chceme požiadať o váš výslovný súhlas s komplexným využívaním daného diela tak, ako popisujeme nižšie, a s jeho používaním na komerčné účely.

 1. Potvrdzujete, že ste:
  1. Plnoletá fyzická osoba;
  2. Používateľ, vlastník, nájomca alebo máte akýkoľvek iný titul, ktorý vás oprávňuje k povoleniu prevodu; a
  3. Pôvodný autor diela, ktoré ste zdieľali.
 2. Bez toho, aby tým bolo dotknuté ustanovenie VII tejto zmluvy, pridaním hashtagu #sharemevidaxl k vášmu obsahu vyjadrujete svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a udeľujete nám právo; bezplatné, čím sa výslovne vzdávate práva na akúkoľvek kompenzáciu alebo odmenu zo strany spoločnosti vidaXL, ktorá by z tohto prevodu práv mohla vyplývať; neobmedzené z hľadiska geografického územia, t.j. na celom svete; neodvolateľné, čo znamená, že táto licencia nemôže byť odvolaná ani zrušená za žiadnych okolností s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v ustanovení VII tejto zmluvy; permanentné, a teda po neobmedzenú dobu; nevýlučné, čo znamená, že môžete toto dielo ďalej zužitkovať podobným spôsobom a udeľovať ďalšie licencie; prevoditeľné a plne podlicencovateľné:
 1. používať, reprodukovať, distribuovať, verejne zobrazovať, verejne publikovať, vystavovať a inak využívať vaše dielo, ako celok alebo len jeho časť, na každej z našich webových stránok, našich profiloch a všetkých iných mediálnych kanáloch, vrátane nášho newslettera a tlačených médií, a to na základe nášho vlastného uváženia. To výslovne zahŕňa všetky známe a neznáme formy internetových ponúk;

 1. povoliť iným stranám používať, reprodukovať, distribuovať, verejne zobrazovať, verejne publikovať, vystavovať a inak využívať vaše dielo, ako celok alebo len jeho časť, na každej z našich webových stránok, našich profiloch a všetkých iných mediálnych kanáloch, vrátane nášho newslettera a tlačených médií, a to bez vášho súhlasu;

 1. modifikovať, upravovať, prekladať, uchovávať, zahŕňať do kolektívnych diel alebo vytvárať odvodené diela z vášho diela, ako celku alebo len jeho časti, a to bez vášho súhlasu.

 1. Pridaním hashtagu #sharemevidaxl k vášmu obsahu na Instagrame okrem toho potvrdzujete, že používaním vášho diela sa neporušujú žiadne osobné práva tretích strán. Ak sú na vašom diele zobrazené tretie strany, potvrdzujete, že tieto tretie strany súhlasia s povolením na používanie vášho diela.
 2. Spoločnosť vidaXL bude informovaná o akomkoľvek porušení autorských práv alebo osobných práv hneď, ako to bude možné, aby mala príležitosť prijať primerané opatrenia na zmiernenie akýchkoľvek skutočných alebo potenciálnych škôd a nárokov. vidaXL za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie podmienok uvedených v ustanoveniach I, II a III týchto obchodných podmienok. 
 3. Za účelom používania a distribúcie vášho diela na našich profiloch môžeme spracúvať potrebné osobné údaje, t.j. váš audiovizuálny obsah označený hashtagom alebo doplnený zmienkou o značke vidaXL, meno vášho profilu, a, výnimočne, ďalšie údaje, ktoré ste uverejnili na sociálnych médiách (napr. vašu emailovú adresu), aby sme vám tak pripísali autorstvo daného diela. Máte právo vyžiadať si prístup k vašim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu a vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo odmietnuť spracovanie údajov a svoj súhlas stiahnuť. Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte webservice@vidaxl.sk. Viac informácií nájdete v našich Vyhlásenie o ochrane súkromia a používania súborov cookies.

 1. Súhlasíte s akýmikoľvek podmienkami, ktoré z hľadiska vidaXL považujeme za najvhodnejšie na to, aby sme vám pripísali autorstvo daného diela a potvrdzujete, že nie sme povinní vám toto autorstvo pripísať presne určeným spôsobom.

 1. Obidve strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť písomnou alebo elektronickou formou, pričom začne plynúť dvojtýždňová výpovedná lehota. Ak si želáte odstúpiť od zmluvy, musíte nás o tom informovať prostredníctvom emailu, ktorý zašlete na emailovú adresu social.media@vidaxl.com. Ak uplatníte svoje právo na ukončenie poskytovania licencie, spoločnosť vidaXL nebude môcť v budúcnosti vaše dielo naďalej používať. Všetky predošlé publikácie diela/kampane nebudú nijak upravované/vymazané a nebudete mať právo o ich úpravu alebo vymazanie požiadať.

 1. Internetové stránky vidaXL, profily na sociálnych médiách, ochranné známky, logá a pod. sú chránené právami duševného vlastníctva. Potvrdzujete a súhlasíte, že nezískavate žiadne práva duševného vlastníctva v súvislosti s vyššie uvedeným a akýmkoľvek súvisiacim obsahom.

 1. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sa musia vykonať písomnou alebo elektronickou formou. V prípade, že sa jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy alebo nejaká jej časť stanú neplatnými, nezruší sa tým platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Do takej miery, do akej je prípustné zvoliť regulujúci právny poriadok, táto zmluva sa bude riadiť výlučne právnymi predpismi Holandska.

Ďakujeme vám veľmi pekne

Tim vidaXL