Máme iné obchodné podmienky pre spotrebiteľov a pre firemných zákazníkov. Nižšie si môžete pozrieť príslušné obchodné podmienky, ktoré sa uplatňujú vo vašom prípade:

Obchodné podmienky pre spotrebiteľov

Aktualizované: 2023-05-17

Tieto všeobecné podmienky združenia Thuiswinkel.org boli vypracované po konzultácii so Združením spotrebiteľov v rámci Koordinačnej skupiny pre samoreguláciu (CZ) Sociálnej a hospodárskej rady a nadobúdajú účinnosť 1. júna 2014.

Obsah:

Článok 1 – Vymedzenie pojmov

Článok 2 – Totožnosť obchodníka

Článok 3 – Uplatniteľnosť

Článok 4 – Ponuka

Článok 5 – Zmluva

Článok 6 – Právo na odstúpenie od zmluvy

Článok 7 – Povinnosti spotrebiteľov počas lehoty na odstúpenie od zmluvy

Článok 8 – Spotrebitelia, ktorí si uplatňujú svoje právo na odstúpenie od zmluvy, a súvisiace náklady

Článok 9 – Povinnosti obchodníkov v prípade odstúpenia od zmluvy

Článok 10 – Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy

Článok 11 – Cena

Článok 12 – Plnenie zmluvy a dodatočná záruka

Článok 13 – Dodanie a vykonávanie

Článok 14 – Transakcie s predĺženým trvaním: trvanie, ukončenie a predĺženie

Článok 15 – Platba

Článok 16 – Postup vybavovania reklamácií

Článok 17 – Spory

Článok 18 – Záruka poskytovaná združením

Článok 19 – Dodatočné alebo odlišné ustanovenia

Článok 20 – Zmena všeobecných podmienok združenia Thuiswinkel.org

 

Článok 1 – Vymedzenie pojmov

V týchto podmienkach sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

 1. doplnková dohoda: dohoda, v ktorej spotrebiteľ získava výrobky, digitálny obsah a/alebo služby prostredníctvom zmluvy uzavretej na diaľku a obchodník alebo tretia strana dodáva tieto výrobky, digitálny obsah a/alebo služby v súlade s dohodou medzi touto treťou stranou a obchodníkom;
 2. lehota na odstúpenie od zmluvy: lehota, v rámci ktorej môže spotrebiteľ využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy;
 3. spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nevykonáva činnosť na účely súvisiace s obchodovaním, výkonom povolania alebo podnikaním;
 4. deň: kalendárny deň;
 5. digitálny obsah: údaje, ktoré sa produkujú a dodávajú v digitálnej podobe;
 6. transakcia s predĺženým trvaním: zmluva uzavretá na diaľku týkajúca sa série výrobkov a/alebo služieb, pri ktorej je povinnosť dodávať a/alebo nakupovať rozložená na určité obdobie;
 7. trvalý nosič: každý prostriedok – vrátane e-mailov – umožňujúci spotrebiteľovi alebo obchodníkovi uchovávať informácie, ktoré sú mu osobne adresované, spôsobom, ktorý uľahčuje ich budúce použitie alebo nahliadnutie do nich počas obdobia, ktoré je v súlade s cieľom, na ktorý sú tieto informácie určené, a ktorý uľahčuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;
 8. právo na odstúpenie od zmluvy: možnosť spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 9. obchodník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá je členom združenia Thuiswinkel.org a ktorá ponúka výrobky, digitálny obsah (prístup k nemu) a/alebo služby spotrebiteľom na diaľku;
 10. zmluva uzavretá na diaľku: zmluva uzavretá medzi obchodníkom a spotrebiteľom v rámci systému organizovaného na predaj výrobkov, digitálneho obsahu a/alebo služieb na diaľku, na základe ktorej sa výlučne alebo čiastočne využíva jedna alebo viacero techník komunikácie na diaľku do okamihu uzatvorenia zmluvy vrátane tohto okamihu;
 11. vzor formulára na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy: európsky vzor formulára na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený v dodatku I k týmto podmienkam;
 12. technika komunikácie na diaľku: prostriedok, ktorý sa môže použiť na komunikáciu týkajúcu sa ponuky predloženej obchodníkom a uzavretia zmluvy bez toho, aby spotrebiteľ a obchodník museli byť na rovnakom mieste v rovnakom čase.

Článok 2 – Totožnosť obchodníka

Prevádzkuje: vidaXL Europe B.V.

 Obchodovanie pod menom: vidaXL.sk

Adresa pracoviska:

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo

The Netherlands

E-mailová adresa: webservice@vidaxl.sk Registracné císlo: 09188362

DIC: NL820055220B01

Článok 3 – Uplatniteľnosť

 1. Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na každú ponuku obchodníka a na každú zmluvu uzavretú na diaľku medzi obchodníkom a spotrebiteľom.
 2. Pred uzavretím zmluvy na diaľku sa spotrebiteľovi sprístupní znenie týchto všeobecných podmienok. Ak to nie je primerane možné, obchodník pred uzavretím zmluvy na diaľku uvedie, akým spôsobom sú všeobecné podmienky dostupné k nahliadnutiu v priestoroch obchodníka a že sa na požiadanie zašlú spotrebiteľovi bezplatne v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa zmluva na diaľku uzavrie elektronicky, spotrebiteľovi sa odchylne od predchádzajúceho odseku a pred uzavretím zmluvy na diaľku poskytne znenie týchto všeobecných podmienok elektronicky tak, aby ich spotrebiteľ mohol ľahko uložiť na trvalom nosiči údajov. Ak to nie je primerane možné, obchodník pred uzavretím zmluvy na diaľku uvedie, kde je možné nahliadnuť do všeobecných podmienok elektronicky a že sa na požiadanie zašlú spotrebiteľovi bezplatne, a to buď elektronicky, alebo iným spôsobom.
 4. V prípadoch, keď sa okrem týchto všeobecných podmienok uplatňujú osobitné podmienky týkajúce sa výrobku alebo služby, uplatňuje sa analogicky druhý a tretí odsek a spotrebiteľ sa v prípade nezlučiteľných všeobecných podmienok môže vždy odvolať na uplatniteľnú podmienku, ktorá je pre neho najvýhodnejšia.

Článok 4 – Ponuka

 1. Ak sa na ponuku vzťahuje obmedzená doba platnosti alebo podmienky, bude to v ponuke výslovne uvedené.
 2. Ponuka obsahuje úplný a presný opis ponúkaných produktov, digitálneho obsahu a/alebo služieb. Opis je dostatočne podrobný na to, aby spotrebiteľ mohol ponuku náležite posúdiť. Ak obchodník využije ilustrácie, budú predstavovať verné vyjadrenia ponúkaných výrobkov a/alebo služieb. Obchodník nie je viazaný zjavnými chybami alebo omylmi v ponuke.
 3. Každá ponuka obsahuje informácie, ktoré spotrebiteľovi objasňujú, aké práva a povinnosti súvisia s prijatím ponuky.

Článok 5 – Zmluva

 1. Zmluva sa uzatvorí na základe toho, čo je uvedené v odseku 4, okamihom, keď spotrebiteľ ponuku prijme a podmienky takto stanovené boli splnené.
 2. Ak spotrebiteľ prijal ponuku elektronicky, obchodník bezodkladne potvrdí prijatie ponuky elektronicky. Spotrebiteľ môže zmluvu zrušiť, pokiaľ obchodník toto prijatie nepotvrdí.
 3. Ak sa zmluva uzatvorí elektronicky, obchodník prijme vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie elektronického prenosu údajov a zabezpečí bezpečné webové prostredie. Ak je spotrebiteľ schopný platiť elektronicky, obchodník prijme vhodné bezpečnostné opatrenia.
 4. Obchodník môže získať informácie – v rámci zákonných rámcov – o schopnosti spotrebiteľa plniť svoje platobné povinnosti, ako aj o skutočnostiach a faktoroch, ktoré sú dôležité pre zodpovedné uzatvorenie zmluvy na diaľku. Ak z takéhoto prieskumu vyplynú pre obchodníka náležité dôvody na odmietnutie uzavretia zmluvy, má právo odôvodneným spôsobom zamietnuť objednávku alebo žiadosť alebo podmieniť jej vykonanie osobitnými podmienkami.
 5. Obchodník zašle spotrebiteľovi najneskôr pri dodaní výrobku, služby alebo digitálneho obsahu tieto informácie, a to písomne alebo spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi ich uchovávanie na prístupnom trvalom nosiči:
 • adresu sídla podnikateľského subjektu, na ktorú môže spotrebiteľ podávať reklamácie;
 • podmienky, za ktorých môže spotrebiteľ využiť právo na odstúpenie od zmluvy, a spôsob, ako to urobiť, alebo jednoznačné vyhlásenie týkajúce sa vylúčenia práva na odstúpenie od zmluvy;
 • informácie o zárukách a existujúcom záručnom a pozáručnom servise;
 • cenu vrátane všetkých daní z výrobku, služby alebo digitálneho obsahu; náklady na dodanie, pokiaľ je to relevantné, a spôsob platby, dodania alebo plnenia zmluvy uzavretej na diaľku;
 • požiadavky na ukončenie zmluvy, ak trvanie zmluvy presahuje jeden rok alebo ak je zmluva na dobu neurčitú;
 • ak má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, vzor formulára na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.
 1. V prípade zmluvy s predĺženým trvaním sa ustanovenie v predchádzajúcom odseku vzťahuje len na prvú dodávku.

Článok 6 – Právo na odstúpenie od zmluvy

Pri dodaní výrobkov

 1. Pri nákupe výrobkov má spotrebiteľ právo zrušiť zmluvu bez udania dôvodu počas obdobia najmenej 14 dní. Obchodník môže požiadať spotrebiteľa o uvedenie dôvodu zrušenia zmluvy, ale spotrebiteľ nie je povinný tento dôvod alebo dôvody uviesť.
 2. Lehota uvedená v odseku 1 začína plynúť dňom nasledujúcim po prijatí výrobku spotrebiteľom alebo treťou stranou určenou spotrebiteľom, ktorá nie je prepravnou stranou, alebo:
 • ak si spotrebiteľ objednal niekoľko výrobkov: dňom prijatia posledného výrobku spotrebiteľom alebo treťou stranou
 • určenou spotrebiteľom. Obchodník môže odmietnuť jednu objednávku viacerých výrobkov s rôznymi dátumami dodania za predpokladu, že o tom jednoznačne informoval spotrebiteľa pred procesom objednávky;
 • ak dodanie výrobku zahŕňa rôzne dodávky alebo časti: dňom prijatia poslednej dodávky alebo časti spotrebiteľom alebo treťou stranou určenou spotrebiteľom;
 • v prípade zmlúv o pravidelnej dodávke výrobkov počas určitého obdobia: dňom prijatia posledného výrobku spotrebiteľom alebo treťou stranou určenou spotrebiteľom.

Pri dodaní služieb a digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na fyzickom nosiči:

 1. Spotrebiteľ má právo bez udania dôvodu zrušiť zmluvu na dodanie digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na fyzickom nosiči, počas obdobia najmenej štrnástich dní. Obchodník môže požiadať spotrebiteľa o uvedenie dôvodu zrušenia zmluvy, ale spotrebiteľ nie je povinný tento dôvod alebo dôvody uviesť.
 2. Lehota uvedená v odseku 3 začína plynúť dňom nasledujúcim po uzatvorení zmluvy.

Predĺžená lehota na odstúpenie od zmluvy pre výrobky, služby a digitálny obsah, ktorý sa nedodáva na fyzickom nosiči, v prípade, že spotrebiteľ nebol informovaný o práve na odstúpenie od zmluvy:

 1. Ak obchodník neposkytol spotrebiteľovi zákonom stanovené povinné informácie o práve na odstúpenie od zmluvy alebo ak nebol poskytnutý vzor formulára, lehota na odstúpenie od zmluvy končí dvanásť mesiacov po uplynutí pôvodne stanovenej lehoty na odstúpenie od zmluvy na základe predchádzajúcich odsekov tohto článku.
 2. Ak obchodník poskytol spotrebiteľovi informácie uvedené v predchádzajúcom odseku do dvanástich mesiacov od dátumu začiatku pôvodnej lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď spotrebiteľ tieto informácie dostal.

Článok 7 – Povinnosti spotrebiteľov počas lehoty na odstúpenie od zmluvy

 1. Počas lehoty na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ zaobchádzať s výrobkom a jeho obalom opatrne. Výrobok vybalí alebo použije len v nevyhnutnom rozsahu, aby posúdil povahu, vlastnosti a účinnosť výrobku. Východiskovým predpokladom je, že spotrebiteľ môže manipulovať s výrobkom a skúšať ho len takým spôsobom, aký by mu bol povolený v obchode.
 2. Spotrebiteľ zodpovedá len za znehodnotenie výrobku, ktoré je dôsledkom jeho zaobchádzania s výrobkom inak, než je povolené v odseku 1.
 3. Spotrebiteľ nezodpovedá za znehodnotenie výrobku, ak mu obchodník pred uzavretím zmluvy neposkytol všetky zákonom stanovené povinné informácie o práve na odstúpenie od zmluvy.

Článok 8 – Spotrebitelia, ktorí si uplatňujú svoje právo na odstúpenie od zmluvy, a súvisiace náklady

 1. Spotrebiteľ, ktorý si chce uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, to oznámi obchodníkovi v lehote na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom vzoru formulára na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy alebo iným jednoznačným spôsobom.
 2. Čo najrýchlejšie, najneskôr však 14 dní odo dňa nahlásenia uvedeného v odseku 1, spotrebiteľ vráti výrobok alebo ho odovzdá obchodníkovi (jeho zástupcovi). Nie je to potrebné, ak obchodník ponúkol, že si výrobok vyzdvihne sám. Spotrebiteľ v každom prípade dodrží lehotu na vrátenie tovaru, ak výrobok odošle späť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. Spotrebiteľ vráti výrobok so všetkým zodpovedajúcim príslušenstvom, v pôvodnom stave a v pôvodnom obale, ak je to primerane možné, a v súlade s primeranými a jednoznačnými pokynmi poskytnutými obchodníkom.
 4. Riziko a dôkazné bremeno správneho a včasného uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy spočívajú na spotrebiteľovi.
 5. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie výrobku. Ak obchodník neoznámil, že spotrebiteľ znáša tieto náklady, alebo ak obchodník vyjadrí ochotu znášať tieto náklady sám, spotrebiteľ nebude znášať náklady na vrátenie tovaru.
 6. Ak si spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy po tom, ako najprv výslovne požiadal, aby sa poskytnutá služba alebo dodávka plynu, vody alebo elektrickej energie, ktoré nie sú pripravené na predaj, vykonávala v obmedzenom objeme alebo v určitom množstve počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ bude dlhovať obchodníkovi sumu, ktorá zodpovedá tej časti zmluvy, ktorú obchodník splnil v čase odstúpenia od zmluvy, v porovnaní s úplným splnením zmluvy.
 7. Spotrebiteľ nebude znášať žiadne náklady na vykonávanie služieb alebo dodávku vody, plynu alebo elektrickej energie, ktoré nie sú pripravené na predaj, – v obmedzenom objeme alebo množstve – ani za zabezpečenie mestského ústredného vykurovania, ak:
 • obchodník neposkytol spotrebiteľovi zákonom stanovené povinné informácie o práve na odstúpenie od zmluvy, o nákladoch splatných v prípade odstúpenia od zmluvy alebo o vzore formulára na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, alebo:
 • spotrebiteľ výslovne nepožiadal o začatie vykonávania služby alebo dodávky plynu, vody, elektrickej energie alebo poskytovania mestského ústredného vykurovania počas lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 1. Spotrebiteľ nebude znášať náklady na úplné alebo čiastočné dodanie digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na fyzickom nosiči, ak:
 • pred dodaním výslovne nesúhlasil so začatím plnenia zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • neuznal stratu práva na odstúpenie od zmluvy odsúhlasením príslušných podmienok, alebo
 • obchodník opomenul potvrdiť takéto vyhlásenie zo strany spotrebiteľa.
 1. Ak si spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, všetky doplnkové dohody sa právne zrušia.

Článok 9 – Povinnosti obchodníkov v prípade odstúpenia od zmluvy

 1. Ak obchodník umožňuje spotrebiteľovi oznámiť odstúpenie od zmluvy elektronickými prostriedkami, po prijatí takéhoto oznámenia zašle okamžité potvrdenie o prijatí.
 2. Obchodník refunduje spotrebiteľovi všetky platby vrátane nákladov na dodanie, ktoré účtoval za vrátený výrobok, bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď spotrebiteľ oznámil odstúpenie od zmluvy. S výnimkou prípadov, keď obchodník ponúkol, že si výrobok vyzdvihne sám, môže obchodník odložiť refundáciu dovtedy, kým nedostane výrobok alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že výrobok vrátil, podľa toho, čo nastane skôr.
 3. Pri každej refundácii použije obchodník rovnakú platobnú metódu, akú pôvodne použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ nesúhlasí s inou metódou. Refundácia je pre spotrebiteľa bezplatná.
 4. Ak si spotrebiteľ zvolil drahší spôsob doručenia namiesto najlacnejšieho štandardného doručenia, obchodník nemusí refundovať dodatočné náklady vyplývajúce z drahšieho spôsobu doručenia.

Článok 10 – Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy

Obchodník môže vylúčiť právo na odstúpenie od zmluvy pre nasledujúce výrobky a služby, ale len vtedy, ak to obchodník jednoznačne uviedol pri predložení ponuky alebo aspoň v dostatočnom predstihu pred uzavretím zmluvy:

 1. výrobky alebo služby, ktorých ceny podliehajú výkyvom na finančnom trhu, na ktoré obchodník nemá žiadny vplyv a ktoré sa môžu vyskytnúť v lehote na odstúpenie od zmluvy;
 2. zmluvy uzatvorené počas verejnej dražby. Verejná dražba je vymedzená ako metóda predaja, pri ktorej obchodník ponúka výrobky, digitálny obsah a/alebo služby na dražbe pod vedením licitátora a vydražiteľ je povinný kúpiť výrobky, digitálny obsah a/alebo služby;
 3. zmluvy o poskytovaní služieb po úplnom vykonaní služby, ale len vtedy, ak:
 • sa vykonávanie začalo s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a
 • spotrebiteľ vyhlásil, že stratil právo na odstúpenie od zmluvy hneď, ako obchodník splnil zmluvu v plnom rozsahu;
 1. balíky cestovných služieb, dovolenky a zájazdy uvedené v článku 7:500 BW a zmluvy o osobnej doprave;
 2. zmluvy o poskytovaní služieb poskytujúce prístup k ubytovaniu, ak sa v zmluve už stanovuje určitý dátum alebo obdobie vykonávania, pričom tieto zmluvy nie sú na účely ubytovania, prepravy tovaru, prenájmu vozidiel a stravovania;
 3. zmluvy týkajúce sa voľnočasových aktivít, ak sa v zmluve už stanovuje určitý dátum alebo obdobie vykonávania;
 4. výrobky zhotovené podľa špecifikácií spotrebiteľa, ktoré neboli vyrobené hromadne a boli zhotovené na základe konkrétneho výberu alebo rozhodnutia spotrebiteľa alebo ktoré sú jednoznačne určené pre konkrétnu osobu;
 5. výrobky podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu alebo s obmedzenou trvanlivosťou;
 6. zapečatené výrobky, ktoré z dôvodov týkajúcich sa ochrany zdravia alebo hygieny nie sú vhodné na vrátenie a ktorých pečať bola po dodaní porušená;
 7. výrobky, ktoré boli z dôvodu svojej povahy nevratne zmiešané s inými výrobkami;
 8. alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatvorení zmluvy, ale ktorých dodávka sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých skutočná hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré obchodník nemá žiadny vplyv;
 9. zapečatené zvukové záznamy/videozáznamy a počítačové prístroje, ktorých pečať bola po dodaní porušená;
 10. dodávanie digitálneho obsahu inak ako na fyzickom nosiči, ale len vtedy, ak:
 • dodanie začalo s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a
 • spotrebiteľ vyhlásil, že to znamená, že stratil právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok 11 – Cena

 1. Počas obdobia platnosti uvedeného v ponuke sa ceny ponúkaných výrobkov a/alebo služieb nezvýšia s výnimkou cenových zmien v súvislosti so sadzbami DPH.
 2. Na rozdiel od predchádzajúceho odseku môže obchodník ponúkať výrobky alebo služby za variabilné ceny v prípadoch, keď tieto ceny podliehajú výkyvom na finančnom trhu, na ktorý obchodník nemá žiadny vplyv. Ponuka musí odkazovať na túto súvislosť s výkyvmi a na skutočnosť, že všetky uvedené ceny sú odporúčané ceny.
 3. Zvýšenie cien do 3 mesiacov od uzatvorenia zmluvy je povolené len vtedy, ak k nemu dôjde v dôsledku zákonných predpisov alebo ustanovení.
 4. Zvýšenie cien viac ako 3 mesiace po uzavretí zmluvy je povolené len vtedy, ak to obchodník stanovil a:
 • dôjde k nemu v dôsledku zákonných predpisov alebo ustanovení alebo
 • spotrebiteľ je oprávnený ukončiť zmluvu dňom nadobudnutia účinnosti zvýšenia ceny.
 1. Ceny uvedené v ponukách výrobkov alebo služieb zahŕňajú DPH.

Článok 12 – Plnenie zmluvy a dodatočná záruka

 1. Obchodník zaručuje, že výrobky a/alebo služby spĺňajú zmluvu, špecifikácie uvedené v ponuke, primerané požiadavky na spoľahlivosť a/alebo použiteľnosť a zákonné ustanovenia a/alebo predpisy verejnej správy, ktoré existovali v deň uzatvorenia zmluvy. Ak sa tak dohodne, obchodník takisto zaručuje, že výrobok je vhodný na iné ako zamýšľané použitie.
 2. Dohoda o dodatočnej záruke, ktorú ponúka obchodník, výrobca alebo dovozca, nemôže nikdy ovplyvniť zákonné práva a nároky, ktoré si môže spotrebiteľ uplatniť voči obchodníkovi na základe zmluvy, ak obchodník nesplnil svoju časť zmluvy.
 3. Dodatočná záruka sa vymedzuje ako každý záväzok obchodníka, jeho dodávateľa, dovozcu alebo výrobcu, ktorým sa poskytujú spotrebiteľovi práva alebo nároky nad rámec práv alebo nárokov stanovených zákonom v prípade, že obchodník nesplní svoju časť zmluvy.

Článok 13 – Dodanie a vykonávanie

 1. Obchodník bude konať s maximálnou možnou starostlivosťou pri prijímaní a vykonávaní objednávok na výrobky a pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie služieb.
 2. Za miesto dodania sa považuje adresa, ktorú spotrebiteľ oznámi spoločnosti.
 3. Vzhľadom na to, čo sa uvádza v článku 4 týchto všeobecných podmienok, spoločnosť uskutoční prijaté objednávky bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa nedohodla iná dodacia lehota. V prípade meškania dodávky alebo v prípade, že dodávku nemožno uskutočniť alebo ju možno uskutočniť len čiastočne, bude o tom spotrebiteľ informovaný najneskôr 30 dní po zadaní objednávky. V takomto prípade má spotrebiteľ právo na bezplatné zrušenie zmluvy a právo na prípadnú náhradu škody.
 4. Po zrušení zmluvy v súlade s predchádzajúcim odsekom obchodník bezodkladne vráti spotrebiteľovi sumu, ktorú zaplatil.
 5. Riziko poškodenia a/alebo straty výrobkov znáša obchodník až do okamihu ich dodania spotrebiteľovi alebo zástupcovi, ktorého spotrebiteľ vopred určil a oznámil obchodníkovi, pokiaľ sa výslovne nedohodne inak.

Článok 14 – Transakcie s predĺženým trvaním: trvanie, ukončenie a predĺženie

Ukončenie

 1. Spotrebiteľ má vždy právo ukončiť zmluvu na dobu neurčitú, ktorá bola uzatvorená na pravidelné dodávky výrobkov (vrátane elektrickej energie) alebo služieb, a to v súlade s dohodnutými pravidlami ukončenia a v rámci výpovednej lehoty, ktorá nepresahuje jeden mesiac.
 2. Spotrebiteľ má vždy právo ukončiť zmluvu na dobu určitú, ktorá bola uzatvorená na pravidelné dodávky výrobkov (vrátane elektrickej energie) alebo služieb na konci obdobia jej platnosti, a to v súlade s dohodnutými pravidlami ukončenia a v rámci výpovednej lehoty, ktorá nepresahuje jeden mesiac.
 3. Pokiaľ ide o zmluvy opísané v prvých dvoch odsekoch, spotrebiteľ môže:
 • ukončiť ich kedykoľvek, pričom sa na neho nevzťahujú obmedzenia umožňujúce ukončenie len v určitom čase alebo počas určitého obdobia;
 • ukončiť ich rovnakým spôsobom, akým boli uzavreté;
 • vždy ich ukončiť s rovnakou výpovednou lehotou, aká je stanovená pre obchodníka.

Predĺženie

 1. Zmluva na dobu určitú, ktorá bola uzatvorená na pravidelné dodávky výrobkov (vrátane elektrickej energie) alebo služieb, sa nemôže automaticky predĺžiť ani obnoviť na pevne stanovené obdobie.
 2. Odchylne od toho, čo je uvedené v predchádzajúcom odseku, zmluva na dobu určitú, ktorá bola uzatvorená na pravidelné dodávanie denných alebo týždenných novín alebo časopisov, sa môže automaticky predĺžiť na dobu určitú, ktorá nepresahuje tri mesiace, ak má spotrebiteľ možnosť ukončiť túto predĺženú zmluvu ku koncu predĺženia s výpovednou lehotou nepresahujúcou jeden mesiac.
 3. Zmluva na dobu určitú, ktorá bola uzatvorená na pravidelné dodávanie výrobkov alebo poskytovanie služieb, sa môže automaticky predĺžiť na dobu neurčitú, len ak má spotrebiteľ právo kedykoľvek ukončiť zmluvu s výpovednou lehotou nepresahujúcou jeden mesiac a v prípade zmluvy o dodávaní denných alebo týždenných novín alebo časopisov pravidelne, ale menej ako raz mesačne, s lehotou nepresahujúcou tri mesiace.
 4. Zmluva na dobu určitú o pravidelnom dodávaní denných alebo týždenných novín a časopisov (skúšobné predplatné alebo úvodné predplatné) sa automaticky nepredĺži a automaticky sa ukončí na konci skúšobného obdobia alebo úvodného obdobia.

Doba trvania

 1. Ak zmluva na dobu určitú presahuje jeden rok, spotrebiteľ má po jednom roku vždy právo ukončiť zmluvu s výpovednou lehotou nepresahujúcou jeden mesiac, pokiaľ z hľadiska primeranosti a spravodlivosti nie je zrejmé, že predčasné ukončenie zmluvy by bolo neprijateľné.

Článok 15 – Platba

 1. Pokiaľ v zmluve alebo doplňujúcich podmienkach nie je stanovený iný dátum, sumy splatné spotrebiteľom je potrebné uhradiť do 14 dní od začiatku lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo, ak lehota na odstúpenie od zmluvy neexistuje, do 14 dní od uzavretia zmluvy. V prípade zmluvy o poskytnutí služby začína táto 14-dňová lehota plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď spotrebiteľ dostal potvrdenie o zmluve.
 2. Pri predaji výrobkov spotrebiteľom sa vo všeobecných podmienkach nesmie nikdy stanoviť zálohová platba vyššia ako 50 %. Ak je stanovená zálohová platba, spotrebiteľ si nemôže uplatniť žiadne práva v súvislosti s vykonaním príslušnej objednávky alebo služby (služieb) pred uhradením stanovenej zálohovej platby.
 3. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne oznámiť obchodníkovi akékoľvek nepresnosti v poskytnutých alebo uvedených platobných údajoch.
 4. Ak si spotrebiteľ nesplní svoju platobnú povinnosť (povinnosti) včas, po tom, ako obchodník informoval spotrebiteľa o oneskorenej platbe, má spotrebiteľ 14 dní na splnenie povinnosti platby; ak sa platba neuskutoční v tejto 14-dňovej lehote, na dlžnú sumu sa uplatní zákonný úrok a obchodník má právo účtovať primerané mimosúdne náklady na inkaso, ktoré mu vznikli. Tieto náklady na inkaso predstavujú najviac: 15 % neuhradených súm do výšky 2 500 EUR, 10 % z ďalších 2 500 EUR a 5% z ďalších 5 000 EUR, najmenej však 40 EUR. Obchodník sa môže odchýliť od týchto súm a uplatniť percentuálne podiely, ktoré sú priaznivejšie pre spotrebiteľa.

Článok 16 – Postup vybavovania reklamácií

 1. Obchodník zabezpečí postup vybavovania reklamácií, ktorý dostatočne zverejní, pričom reklamáciu vybaví v súlade s týmto postupom vybavovania reklamácií.
 2. Spotrebiteľ, ktorý zistil nedostatky vo vykonávaní zmluvy, musí predložiť obchodníkovi všetky reklamácie bezodkladne, v plnom rozsahu a s jednoznačným opisom.
 3. Odpoveď na reklamácie predložené obchodníkovi sa poskytne do 14 dní odo dňa prijatia. Ak sa predpokladá, že vybavenie reklamácie si vyžiada dlhší čas, obchodník odpovie do 14 dní, pričom potvrdí prijatie a uvedie, kedy môže spotrebiteľ očakávať podrobnejšiu odpoveď.
 4. Reklamáciu týkajúcu sa produktu, služby alebo služby obchodníka možno podať aj prostredníctvom reklamačného formulára na stránke spotrebiteľa na webovej lokalite združenia Thuiswinkel.org – www.thuiswinkel.org.

Reklamácia sa potom zasiela príslušnému obchodníkovi aj združeniu Thuiswinkel.org.

 1. Reklamácia, ktorú nemožno vyriešiť v rámci spoločnej konzultácie v primeranej lehote alebo do 3 mesiacov od jej predloženia, sa stáva sporom, na ktorý sa vzťahuje postup urovnávania sporov.

Článok 17 – Spory

 1. Na zmluvy uzatvorené medzi obchodníkom a spotrebiteľom, ktoré podliehajú týmto všeobecným podmienkam, sa uplatňuje len holandské právo.
 2. Spory medzi spotrebiteľom a obchodníkom týkajúce sa uzatvárania alebo vykonávania zmlúv týkajúcich sa výrobkov a služieb, ktoré má poskytnúť tento obchodník, možno predložiť Komisii združenia Thuiswinkel pre riešenie sporov so sídlom v Haagu na adrese Thuiswinkel Disputes Committee, P.O. Box 90600, 2509 LP, The Hague (www.sgc.nl), a to buď spotrebiteľom, alebo obchodníkom, s náležitým rešpektovaním nižšie uvedených ustanovení.
 3. Komisia pre riešenie sporov sa bude zaoberať sporom len vtedy, ak spotrebiteľ najskôr bezodkladne podal obchodníkovi reklamáciu.
 4. Spor je potrebné predložiť Komisii pre riešenie sporov písomne najneskôr do troch mesiacov od vzniku sporu.
 5. Ak chce spotrebiteľ predložiť spor Komisii pre riešenie sporov, obchodník je týmto rozhodnutím viazaný. Ak k tomu dôjde na základe rozhodnutia obchodníka, spotrebiteľ v odpovedi na písomnú žiadosť obchodníka uvedie, či s tým súhlasí alebo či uprednostňuje riešenie sporu príslušným súdom. Ak spotrebiteľ neoznámi svoje rozhodnutie obchodníkovi do piatich týždňov, obchodník má právo predložiť spor príslušnému súdu.
 6. Rozhodnutia Komisie pre riešenie sporov podliehajú podmienkam stanoveným v predpisoch Komisie pre riešenie sporov. Rozhodnutia Komisie pre riešenie sporov majú formu záväzného stanoviska.
 7. Komisia pre riešenie sporov sa nebude zaoberať sporom alebo ukončí svoju intervenciu, ak obchodníkovi bol priznaný odklad platieb, zbankrotoval alebo ukončil obchodnú činnosť pred tým, ako sa komisia zaoberala sporom na svojom zasadnutí a vydala konečné rozhodnutie.
 8. Ak popri Komisii združenia Thuiswinkel pre riešenie sporov existuje iná príslušná komisia na riešenie sporov, ktorá je uznaná alebo je pridružená k Združeniu komisií na riešenie sporov v spotrebiteľských záležitostiach (SGC) alebo k Inštitútu pre reklamácie v oblasti finančných služieb (Kifid), Komisia združenia Thuiswinkel pre riešenie sporov má prednostne právomoc rozhodovať v prípade sporov, ktoré sa týkajú najmä spôsobu predaja alebo poskytovania služieb na diaľku. V prípade všetkých ostatných sporov sa uplatní táto iná komisia na riešenie sporov, ktorá je uznaná združením SGC alebo pridružená k inštitútu Kifid.

Článok 18 – Záruka poskytovaná združením

 1. Združenie Thuiswinkel.org zaručuje plnenie povinností svojich členov v súvislosti so záväznými stanoviskami, ktoré im ukladá Komisia združenia Thuiswinkel pre riešenie sporov, pokiaľ sa člen nerozhodne predložiť takéto záväzné stanovisko na preskúmanie súdu do dvoch mesiacov od dátumu tohto stanoviska. V prípade súdneho preskúmania sa pozastavenie záruky skončí a záruka opäť nadobudne účinnosť, keď sa rozhodnutie súdu stane právoplatným a konečným, čím súd vyhlási, že záväzné stanovisko má záväzný účinok. Do maximálnej výšky 10 000 EUR na jedno záväzné stanovisko vyplatí združenie Thuiswinkel.org túto sumu spotrebiteľovi. V prípade súm vyšších ako 10 000 EUR na jedno záväzné stanovisko sa vyplatí suma 10 000 EUR. Pokiaľ je táto suma vyššia ako 10 000 EUR, združenie Thuiswinkel.org je povinné vynaložiť primerané úsilie na dosiahnutie toho, aby člen splnil záväzné stanovisko.
 2. Na uplatnenie tejto záruky sa vyžaduje, aby spotrebiteľ podal písomné odvolanie združeniu Thuiswinkel.org a previedol svoju pohľadávku voči obchodníkovi na združenie Thuiswinkel.org. Pokiaľ pohľadávka voči obchodníkovi presiahne sumu 10 000 EUR, spotrebiteľovi bude ponúknutá možnosť previesť svoju pohľadávku voči obchodníkovi presahujúcu sumu 10 000 EUR na združenie Thuiswinkel.org, pričom následne sa toto združenie bude domáhať úhrady tejto pohľadávky na súde vo vlastnom mene a na vlastné náklady. 

Článok 19 – Dodatočné alebo odlišné ustanovenia

Dodatočné ustanovenia alebo ustanovenia, ktoré sa líšia od týchto všeobecných podmienok, nesmú byť v neprospech spotrebiteľa a musia byť zaznamenané písomne alebo takým spôsobom, aby si ich spotrebitelia mohli uložiť ľahko prístupným spôsobom na trvalom nosiči.

Článok 20 – Zmena všeobecných podmienok združenia Thuiswinkel.org

 1. Združenie Thuiswinkel.org bude meniť tieto všeobecné podmienky len po konzultácii so Združením spotrebiteľov.
 2. Zmeny týchto podmienok nadobudnú účinnosť až po ich uverejnení vhodným spôsobom za predpokladu, že ak sa zmeny uplatnia počas platnosti ponuky, bude mať prednosť ustanovenie, ktoré je pre spotrebiteľa najvýhodnejšie.

 

Thuiswinkel.org

P.O. Box 7001, 6710 CB EDE, Holandsko.

 

Práva možno odvodiť len na základe holandskej verzie týchto všeobecných podmienok.

 

 

 

 

 

Dodatok I: Vzor formulára na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

 

Vzor formulára na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

 

(tento formulár je potrebné vyplniť a vrátiť, len ak chcete odstúpiť od zmluvy)

 

–              Komu:    Vida XL B.V.

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo, Limburg

Holandsko

webservice@vidaxl.sk

 

 

–              týmto Vás informujem (informujeme), že v súvislosti s našou zmluvou týkajúcou sa

predaja týchto výrobkov: [popis výrobku]*

doručenia tohto digitálneho obsahu: [opis digitálneho obsahu]*

poskytnutia týchto služieb: [opis služby]*

 

si uplatňujem (uplatňujeme)* právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 

–              Objednané dňa*/prijaté dňa* [dátum objednania služieb alebo prijatia tovaru]

–              [Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov)]

–              [Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)]

–              [Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov)] (len ak sa tento formulár predkladá v papierovej podobe)

 

 

*Nehodiace sa prečiarknite alebo uveďte doplňujúce informácie.

 

 

Obchodné podmienky pre firemných zákazníkov

Aktualizované: 2023-12-08

Obsah:

Článok 1 – Definície pojmov

Článok 2 – Identifikačné údaje podnikateľa

Článok 3 – Rozsah platnosti

Článok 4 - Ponuka

Článok 5 - Zmluva

Článok 6 - Ceny

Článok 7 – Plnenie zmluvy a ďalšie záruky

Článok 8 – Doručenie a plnenie

Článok 9 – Predĺžené transakcie: trvanie, odstúpenie a predĺženie

Článok 10 - Platba

Článok 11 – Výhrada vlastníctva

Článok 12 - Zodpovednosť

Článok 13 – Reklamačný poriadok

Článok 14 - Spory

Článok 1 – Definície pojmov

V texte týchto obchodných podmienok sa používajú nasledujúce termíny a definície:

1. Deň: kalendárny deň;

2. Digitálny obsah: údaje, ktoré sú vytvárané alebo poskytované v digitálnej podobe;

3. Dlhodobá zmluva: zmluva, na základe ktorej sa poskytuje pravidelné dodávanie položiek, služieb a/alebo digitálneho obsahu počas stanovenej doby;

4. Trvalé médium: akýkoľvek nástroj - vrátane emailu – ktorý zákazníkovi alebo podnikateľovi umožňuje uchovávať informácie, ktoré mu boli osobne adresované, a to takým spôsobom, že je možné ich v budúcnosti opätovne zobraziť alebo využívať po dobu, ktorá sa stanovuje v závislosti od účelu, na aký sú tieto informácie určené, a tento nástroj zákazníkovi alebo podnikateľovi zároveň umožňuje reprodukovať uchované informácie v nezmenenej podobe;

5. Zákazník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá vystupuje ako odborník a/alebo spoločnosť;

6. Podnikateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá ponúka výrobky, digitálny obsah (a prístup k tomuto obsahu), a/alebo služby zákazníkom na diaľku;

7. Zmluva uzatvorená na diaľku: zmluva, ktorú uzatvárajú podnikateľ a zákazník v kontexte organizovaného systému predaja výrobkov na diaľku, poskytovania digitálneho obsahu a/alebo služieb, kde sa ešte pred samotným uzatvorením zmluvy výlučne alebo čiastočne využíva jedna alebo viacero techník komunikácie na diaľku;

8. Písomná forma: v týchto obchodných podmienkach pojem “písomná forma” zahŕňa komunikáciu prostredníctvom emailu a faxu, kde je identita odosielateľa a integrita emailu dostatočne overená;

9. Technika komunikácie na diaľku: prostriedok, ktorý je možné využiť na uzatvorenie zmluvného vzťahu bez toho, aby sa zákazník a podnikateľ museli fyzicky stretnúť v rovnakom čase na rovnakom mieste;

10. Webové stránky: webový obchod podnikateľa, kde sa ponúka tovar a služby, ktoré následne môžu nakupovať zákazníci;

11. Platforma: externé prostredie, kde môžu podnikatelia ponúkať tovar a služby, ktoré následne môžu nakupovať zákazníci.

Článok 2 – Identita podnikateľa

Súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným vidaXL Europe B.V. so sídlom na Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Holandsko. Svoju činnosť vykonáva v Holandsku s IČ DPH: NL820055220B01 a obchoduje pod číslom 09188362 zapísanom v Obchodnej komore.

Článok 3 – Rozsah platnosti

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na každú ponuku podnikateľa a každú zmluvu uzatvorenú na diaľku medzi podnikateľom a zákazníkom.

2. Ak zákazník určí ustanovenia a podmienky, ktoré sa vo svojom plnení líšia od ustanovení všeobecných obchodných podmienok, alebo sa v týchto podmienkach vôbec nenachádzajú, ich plnenie bude pre podnikateľa záväzné len v prípade, že vyjadrí svoj výhradný súhlas s danými ustanoveniami a podmienkami písomnou formou.

3. Text týchto obchodných podmienok bude zákazníkovi poskytnutý ešte pred uzatvorením zmluvy na diaľku. Ak to nie je možné, podnikateľ pred uzatvorením zmluvy na diaľku určí, akým spôsobom si zákazník môže pozrieť obchodné podmienky u podnikateľa a zabezpečí ich bezodkladné zaslanie zákazníkovi na jeho žiadosť bez akýchkoľvek poplatkov.

4. Ak sa zmluva uzatvorená na diaľku uzatvára elektronicky, je prípustné, aby v rozpore s uvedeným v predošlom odseku a pred samotným uzatvorením zmluvy na diaľku bol text týchto obchodných podmienok zákazníkovi poskytnutý v elektronickej forme takým spôsobom, aby si ho zákazník mohol jednoducho uložiť a uchovať na trvalom nosiči dát. Ak to nie je možné, podnikateľ pred uzatvorením zmluvy na diaľku určí, akým spôsobom si zákazník môže pozrieť obchodné podmienky v elektronickej podobe a zabezpečí ich promptné zaslanie elektronickou alebo inou formou na požiadanie zákazníka a bez akýchkoľvek poplatkov.

5. V prípade, že sa niektoré z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok považuje za neplatné, predmetné ustanovenie sa musí nahradiť zákonne platným ustanovením, ktoré sa svojím významom najviac približuje k zámeru zmluvných strán, ktorý bol vyjadrený v pôvodnom ustanovení. Platnosť ostatných ustanovení zostane zachovaná.

6. Ak sa okrem týchto obchodných podmienok uplatňujú aj ďalšie podmienky externej platformy, na ktorej podnikateľ ponúka svoje výrobky a služby, zákazník sa môže v prípade protichodných podmienok riadiť tou podmienkou, ktorá je pre neho najvýhodnejšia, ale len v prípade, ak sú tieto obchodné podmienky neodňateľné.

7. Firemní zákazníci nebudú mať prístup k aukciám v regiónoch, kde sú tieto služby ponúkané.

Článok 4 - Ponuka

1. Ak je ponuka obmedzená na určitú dobu alebo sa na ňu vzťahujú isté podmienky, tieto skutočnosti budú v ponuke explicitne uvedené.

2. Ponuka bude zahŕňať kompletný a podrobný popis ponúkaných výrobkov, digitálneho obsahu a/alebo služieb.

3. Tvorbe obsahu webových stránok, ako aj ponúk, ktoré sú na nich uvedené, bola venovaná náležitá a dôkladná pozornosť. Napriek tomu podnikateľ nedokáže vždy zaručiť správnosť a kompletnosť všetkých informácií uvedených na webových stránkach. Z tohto dôvodu správnosť všetkých cien, ponúk a ďalších informácií uvedených na webových stránkach a v ďalších materiáloch podnikateľa závisí aj od zjavných chýb v programovaní a prípadných preklepov.

Článok 5 - Zmluva

1. Zmluva nadobúda platnosť v momente, keď zákazník príjme ponuku a vyjadrí svoj súhlas s príslušnými podmienkami.

2. Ak zákazník prijal ponuku elektronickou formou, podnikateľ ihneď elektronicky potvrdí prijatie tejto ponuky. Ak prijatie ponuky podnikateľ nepotvrdil, zákazník môže odstúpiť od zmluvy.

3. Po tom, ako zákazník príjme ponuku, si podnikateľ vyhradzuje právo ponuku zrušiť do 3 pracovných dní od jej prijatia. O zrušení ponuky podnikateľ zákazníka ihneď informuje.

4. Ak sa zmluva uzatvára elektronickou formou, podnikateľ vykoná potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie elektronického prenosu údajov a zodpovedá za vytvorenie zabezpečeného webového prostredia. Ak má zákazník možnosť uhradiť platbu elektronicky, podnikateľ bude za týmto účelom dodržiavať potrebné bezpečnostné opatrenia.

5. Ak sa po uzatvorení zmluvy zistí, že akékoľvek údaje poskytnuté klientom sú nesprávne, podnikateľ má právo svoje záväzky naplniť až po poskytnutí správnych údajov.

6. Podnikateľ môže v medziach zákona overiť, či zákazník dokáže splniť svoju platobnú povinnosť, a prešetriť všetky skutočnosti a faktory, ktoré sú relevantné za účelom zodpovedného uzatvorenia zmluvy na diaľku. Ak na základe prešetrenia podnikateľ zistí vážne dôvody, pre ktoré zmluvu so zákazníkom neuzatvorí, má právo odmietnuť objednávku alebo žiadosť a uviesť príslušné dôvody, alebo doplniť špeciálne podmienky, na základe ktorých bude možné zmluvu uzatvoriť. Ak podnikateľ na základe predošlého prešetrenia odmietne žiadosť zákazníka alebo ju doplní o špeciálne podmienky, zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný najneskôr do 3 dní od uzatvorenia zmluvy.

Článok 6 - Cena

1. Všetky ceny na webových stránkach a v iných materiáloch podnikateľa sa uvádzajú vrátene DPH (pokiaľ nie je uvedené inak) a zahŕňajú ďalšie náležité náklady, pokiaľ nie je uvedené inak.

2. Napriek ustanoveniam uvedeným v predchádzajúcom odseku môže podnikateľ ponúkať výrobky a služby, ktorých ceny sú závislé od kolísania cien na finančnom trhu, a tak ich podnikateľ nemôže nijak ovplyvniť, za variabilné sumy, a preto sa ich ceny môžu meniť. Skutočnosť, že ceny závisia od kolísania cien na trhu, ako aj skutočnosť, že uvedené ceny sú cieľové ceny, bude spomenutá v ponuke.

3. Podnikateľ môže zmeniť ceny 2 týždne po uzatvorení zmluvy. Zákazníci, ktorí s touto zmenou nesúhlasia, majú právo odstúpiť od zmluvy bez toho, aby im podnikateľ uložil povinnosť zaplatiť akékoľvek poplatky.

4. Ďalšie náklady, ako sú poplatky za dopravu a prevedenie platby, budú uvedené na webových stránkach a budú zobrazené aj počas objednávacieho procesu.

Článok 7 – Plnenie zmluvy a ďalšie záruky

1. Podnikateľ zaručuje, že doručené výrobky a poskytnuté služby spĺňajú podmienky obsiahnuté v zmluve, pričom sa pripúšťajú menšie odchýlky, pokiaľ ide o uvedené veľkosti, rozmery, hmotnosti, množstvá, zmeny a odlišnosti vo farbách a farebných odtieňoch a podobne, a tieto odchýlky sa nepovažujú za nedostatky zo strany podnikateľa.

2. Zákazník musí skontrolovať doručený tovar hneď pri jeho prebratí a musí skontrolovať, či doručený tovar spĺňa podmienky uvedené v zmluve, a teda:

- či bol doručený správny tovar;

- či sa množstvo alebo počet doručených výrobkov zhoduje s množstvom alebo počtom výrobkov uvedených v zmluve;

- či doručený tovar spĺňa požiadavky určené pre bežné používanie a/alebo komerčné účely.

V prípade viditeľných poškodení alebo nedostatkov musí zákazník tieto skutočnosti podnikateľovi nahlásiť do 14 dní od doručenia tovaru. Pokiaľ nájdené poškodenia a nedostatky nie sú na prvý pohľad viditeľné, zákazník ich musí podnikateľovi oznámiť najneskôr do 14 dní odvtedy, keď by mohol za normálnych okolností tieto poškodenia a nedostatky objaviť. Ak tak zákazník neurobí, zaniká mu právo na akékoľvek opravy, výmenu tovaru, kompenzáciu a/alebo vrátenie peňazí z dôvodu týchto poškodení.

3. Ak podnikateľ danú sťažnosť vyhodnotí ako oprávnenú, príslušné výrobky budú opravené, vymenené alebo (čiastočne) preplatené po dohode so zákazníkom. Podnikateľ môže v tomto prípade zákazníka nasmerovať na výrobcu alebo dodávateľa.

Článok 8 - Doručenie a plnenie

1. V súlade s ustanoveniami týchto obchodných podmienok uvedenými v článku 3 podnikateľ spracuje prijaté objednávky v primeranej rýchlosti.

2. Podnikateľ má právo využívať služby tretích strán, ak je to potrebné na plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

3. Určené dodacie lehoty vyjadrujú povinnosť vynaložiť primerané úsilie na dodanie tovaru v danej lehote a považujú sa za približné. Podnikateľ má právo slobodne si vybrať vhodného dopravcu. Prekročenie stanovenej dodacej lehoty zákazníka za žiadnych okolností neoprávňuje žiadať o akékoľvek odškodnenie, avšak s výnimkou prípadov, keď takéto oneskorenie vzniklo z dôvodu zámernej alebo úmyselnej nedbanlivosti zo strany predajcu.

4. Podnikateľ si vyhradzuje právo dodávať predávané výrobky po častiach.

5. Za riziko poškodenia a/alebo straty výrobkov zodpovedá podnikateľ až do chvíle, keď je tovar doručený zákazníkovi, pokiaľ nie je uvedené inak. Ak zákazník súhlasí s prebratím tovaru, preberá na seba toto riziko hneď, ako mu bol tovar odovzdaný.

6. Ak sa zákazník, alebo iná tretia strana, ktorú zákazník požiadal o prevzatie tovaru, nenachádza na adrese doručenia tovaru v dohodnutom čase, a preto tovar nemôže prebrať, podnikateľ má právo výrobky zobrať späť. Po dohode so zákazníkom môže podnikateľ za dodatočné náklady zákazníkovi ponúknuť doručenie výrobkov v inom čase a/alebo v iný deň. Ak sa ukáže, že nie je možné tovar zákazníkovi doručiť, platobná povinnosť sa nezruší a akékoľvek ďalšie náklady, vrátane nákladov za vrátenie zásielky, budú vyúčtované zákazníkovi.

Článok 9 – Predĺžené transakcie: trvanie, odstúpenie a predĺženie

Odstúpenie:

1. Zákazník môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú za účelom pravidelného doručovania výrobkov, digitálneho obsahu alebo služieb, a to v súlade s dohodnutými pravidlami odstúpenia od zmluvy a v súlade s výpovednou lehotou, ktorá nie je dlhšia ako dva mesiace.

2. Zákazník môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ktorá sa uzatvára na dobu určitú za účelom pravidelného doručovania výrobkov (vrátane elektrickej energie), digitálneho obsahu alebo služieb po uplynutí stanovenej doby a za podmienky dodržania pravidiel odstúpenia od zmluvy, ktoré boli za týmto účelom dohodnuté a v súlade s výpovednou lehotou, ktorá trvá maximálne dva mesiace.

3. Zákazník môže odstúpiť od zmlúv spomenutých v predchádzajúcich odsekoch písomnou formou.

Predĺženie:

4. Zmluva, ktorá sa uzatvára na dobu určitú za účelom pravidelného doručovania výrobkov (vrátane elektrickej energie), digitálneho obsahu alebo služieb sa automaticky predĺži o rovnakú dobu, aká bola v tejto zmluve stanovená.

5. Uvedené výpovedné lehoty sa vzťahujú aj na odstúpenie od zmluvy zo strany podnikateľa.

Článok 10 - Platba

1. Zákazník má povinnosť zaplatiť podnikateľovi v priebehu procesu objednávania tovaru, a to prostredníctvom platobných metód uvedených na webových stránkach. Podnikateľ má právo ponúknuť zákazníkovi rôzne platobné metódy, ktoré sa raz za čas môžu zmeniť. Pokiaľ nie je uvedené inak, zákazník musí platbu vykonať do 14 dní od doručenia tovaru.

2. Ak zákazník nesplní svoju platobnú povinnosť v dobe na to určenej, zo zákona mu vyplýva povinnosť túto platbu bezodkladne uhradiť, pričom sa nevyžaduje predošlé zaslanie oznámenia o porušení zmluvy. Podnikateľ je oprávnený navýšiť splatnú sumu o zákonnú úrokovú sadzbu a taktiež je oprávnený zákazníkovi účtovať náklady za mimosúdne prebratie tovaru.

Článok 11 - Výhrada vlastníctva

1. Doručený tovar zostáva vo vlastníctve podnikateľa do chvíle, kým zákazník neuhradí splatnú sumu v plnej výške.

Článok 12 - Zodpovednosť

1. S výnimkou úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti sa celkový záväzok podnikateľa voči zákazníkovi, ktorý vznikol z dôvodu pripísateľného zlyhania pri plnení zmluvy, obmedzuje na čiastku maximálne v takej výške, aká je uvedená v príslušnej zmluve (vrátane DPH). V prípade dlhodobej zmluvy sa tento záväzok obmedzuje na náhradu čiastky, ktorú zákazník dlhoval podnikateľovi po dobu 3 mesiacov pred udalosťou, ktorá spôsobila dané poškodenie.

2. Podnikateľ nenesie zodpovednosť voči zákazníkovi v prípade nepriamych škôd vrátane (nie však výlučne) následnej škody, straty ziskov, straty úspor, straty údajov alebo škody v dôsledku prerušenia činnosti podniku.

3. Zákazník podnikateľa zbavuje zodpovednosti za náhradu akejkoľvek škody vo vzťahu k tretím stranám, s výnimkou škôd vzniknutých na základe zámernej alebo úmyselnej nedbanlivosti zo strany podnikateľa alebo štatutárneho riaditeľa podniku.

4. Ustanovenia obsiahnuté v predchádzajúcich odsekoch sa nevzťahujú na poškodenia, ktoré zákazník utrpí v dôsledku ďalšieho predaja chybných výrobkov zakúpených u podnikateľa v prípade, že klienti zákazníka podajú na zákazníka žalobu.

5. S výnimkou prípadov, kedy je plnenie zmluvy natrvalo znemožnené, vzniká podnikateľovi v dôsledku pripísateľného zlyhania pri plnení zmluvných povinností zodpovednosť za škodu len vtedy, ak ho o tom zákazník bezodkladne písomne informuje a poskytne mu primerané množstvo času na nápravu, a podnikateľ ani po uplynutí tejto doby nápravu nevykoná a naďalej neplní svoju zmluvnú povinnosť. Oznámenie o porušení zmluvy musí obsahovať čo najkompletnejší a najpodrobnejší popis nedostatkov, aby mal podnikateľ možnosť problém vhodným spôsobom vyriešiť.  

6. Akékoľvek právo na náhradu škody je možné uplatniť len v prípade, že zákazník nahlási poškodenie podnikateľovi písomnou formou v čo najkratšom čase, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy dané poškodenie objaví. Poškodenia, ktoré neboli podnikateľovi nahlásené v rámci tejto časovej lehoty, nespĺňajú podmienky na uplatnenie práva na náhradu škody, s výnimkou takých prípadov, keď zákazník vie preukázať, že škodu nemohol nahlásiť skôr.

7. V prípade vzniku mimoriadnych nepredvídateľných udalostí alebo okolností (vis major) nie je podnikateľ povinný zákazníkovi nahradiť akékoľvek škody.

Článok 13 – Reklamačný poriadok

1. Podnikateľ má v dostatočnej miere uverejnený reklamačný poriadok a reklamácie bude vybavovať v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

2. Reklamácie v súvislosti s plnením podmienok zmluvy musia obsahovať kompletný a jasný popis problému a musia byť podnikateľovi doručené v primeranej dobe po tom, ako zákazník objavil nedostatky.

3. Podnikateľ odpovie na reklamácie, ktoré mu boli doručené do 14 dní od dátumu doručenia. Ak sa odhaduje, že spracovanie reklamácie bude vyžadovať dlhší čas, podnikateľ na túto reklamáciu odpovie do 14 dní, vo svojej odpovedi potvrdí prijatie reklamácie a uvedie, za približne aký čas môže zákazník očakávať podrobnejšiu odpoveď.

Článok 14 - Spory

1. Zmluvy medzi podnikateľom a zákazníkom, na ktoré sa vzťahujú tieto obchodné podmienky, sa riadia výlučne holandskými právnymi predpismi.

2. Akékoľvek spory, ktoré by mohli v súvislosti so zmluvou vzniknúť a ktoré sa nepodarí urovnať zmierom, budú postúpené výlučne súdu Oost-Brabant, so sídlom v meste 's-Hertogenbosch. Voľba konkrétneho súdu je možná len do takej miery, do akej to umožňujú záväzné normy súdnej právomoci. Podnikateľ a zákazník môžu svoje spory urovnať prostredníctvom záväzného stanoviska alebo arbitráže.

 

Zmluvné podmienky používania webovej stránky vidaXL

Verzia: 2020-06-01

Obsah

Článok 1 - Definície 

Článok 2 - Použiteľnosť 

Článok 3 – Zákaznícky účet 

Článok 4 – Zmluvné podmienky používania webovej stránky 

Článok 5 – Objednávky 

Článok 6 - Aukcie 

Článok 7 - Recenzie 

Článok 8 – Zrušenie účtu a ukončenie funkcií webstránky 

Článok 9 – Ochrana súkromia a osobných údajov 

Článok 10 –Duševné vlastníctvo a údaje tretích strán 

Článok 11 – Ručenie, zodpovednosť 

Článok 12 - Rôzne 

Článok 1 - Definície

 • Účet: Účet, ktorý si používateľ musí vytvoriť na to, aby mohol vytvárať objednávky, zapájať sa do aukcií a zanechávať recenzie. 
 • Predajca – tretia strana: Tretia strana, ktorá ponúka produkty cez webstránku. 
 • Používateľ: Každý návštevník webstránky.
 • Zmluvné podmienky používania: Tieto zmluvné podmienky používania tejto webstránky vidaXL.
 • Recenzia: Recenzia, ktorá môže byť zanechaná používateľom vidaXL, webstránkou a/alebo predajcom – treťou stranou.
 • Aukcie: Aukcie sú konané vidaXL na webstránke.
 • vidaXL: vidaXL Marketplace Europe B.V. so sídlom na (5928 SK) Venlo na Mary Kingsleystraat 1.
 • Webstránka: webstránka nájdená pod URL vidaxl.nl a každá iná webstránka, URL alebo aplikácia patriaca vidaXL.

Článok 2 - Použiteľnosť

 1. Tieto Zmluvné podmienky používania sú použiteľné pre akékoľvek používanie tejto webstránky, vrátane používania účtu.
 2. vidaXL si vyhradzuje právo tieto Zmluvné podmienky používania meniť. Zmenené znenie Zmluvných podmienok používania bude použiteľné hneď ako budú aktualizované a publikované na webstránke. Z tohoto dôvodu je odporúčané pravidelne kontrolovať Zmluvné podmienky používania.

Článok 3 – Zákaznícky účet

 1. Na vytváranie objednávok, participáciu v aukciách a zanechávanie recenzií je potrebné mať vytvorený účet. Používateľ si môže vytvoriť účet poskytnutím požadovaných informácií použitím online formuláru na webstránke. Tento formulár sa dá nájsť pod nadpisom “Nový zákazník?”.
 2. Na vytvorenie účtu musí používateľ:
  1. byť vo veku 18 rokov a viac v čase, kedy žiada o nový účet;
  2. mať platnú emailovú adresu.
 3. Po tom, čo bol účet vytvorený, získa používateľ potvrdzovací email. Hneď, ako bude účet aktivovaný, sa bude môcť používateľ prihlásiť zadaním svojej emailovej adresy a ním/ňou zvoleným heslom.
 4. Jedna emailová adresa môže byť použitá iba raz, pre vytvorenie jedného účtu. Účet je striktne osobný, neprenosný, a spojený s používateľom, ktorý účet vytvoril.
 5. Používateľ sa musí presvedčiť, že informácie, ktoré poskytuje počas používania účtu a v každej ďalšej komunikácii s vidaXL, sú správne, kompletné a aktuálne. Všetky zmeny osobných údajov sa dajú vykonať používateľom po prihlásení sa do účtu a zadaním zmien.
 6. Používateľ musí uchovávať svoje heslo v tajnosti, a musí podstúpiť rozumné kroky na to, aby sa neautorizované tretie strany dozvedeli dané heslo a použili heslo a/alebo účet používateľa.
 7. Používateľ je zaviazaný okamžite upozorniť vidaXL v prípade straty, krádeže alebo (podozrenia zo) zneužitia alebo neautorizovaného použitia hesla a/alebo účtu treťou stranou. Do doby kým je upozornenie doručené vidaXL, je používateľ zodpovedný za akékoľvek škody plynúce zo zneužitia hesla a/alebo účtu.
 8. Ak vidaXL zistí, alebo má dôvod podozrievať, že neautorizované tretie strany používajú alebo sú schopné používať používateľov/používateľkin účet, vidaXL si vyhradzuje právo okamžite predmetný účet zablokovať a nárokovať si náhradu škôd, spôsobených týmto, od používateľa bez toho, aby vidaXL bola zodpovedná za škody, ktoré utrpel používateľ.

Článok 4 – Používanie webstránky

 1. Používateľ garantuje, že informácie a údaje ním/ňou sú správne, úplné a spoľahlivé. vidaXL si vyhradzuje právo správnosť poskytnutých informácií a údajov kontrolovať a odstrániť používateľove/používateľkine informácie a údaje, ak sa preukáže, že sú nesprávne alebo sa ich správnosť nedá overiť.
 2. Používateľ nesmie:
 • narušiť fungovanie webstránky alebo používať softvér, ktorý by mohol narušiť fungovanie webstránky; 
 • začať procesy alebo dovoliť im v pokračovaní, o ktorých sa používateľ/používateľka môže rozumne domnievať, že obmedzujú ostatných používateľov internet alebo negatívne ovplyvňujú používanie webstránky;
 • vystupovať ako iný používateľ.

3. Používateľ nesmie replikovať alebo sprístupňovať (sprístupňovaním presného linku alebo inak) webstránku alebo akúkoľvek jej časť bez predošlého písomného povolenia od vidaXL.

Článok 5 – Objednávky

 1. Všeobecné Zmluvné podmienky vidaXL a Podmienky vrátenia vidaXL sa aplikujú na všetky objednávky vidaXL, ktoré boli vytvorené na webstránke. Používateľ vytvorením účtu súhlasí s týmito Všeobecnými Zmluvnými podmienkami a Podmienkami vrátenia.
 2. Na objednávky na webstránke od predajcov – tretích strán sa môžu vzťahovať všeobecné zmluvné podmienky a podmienky vrátenia daných predajcov – tretích strán. Tieto možno nájsť na webstránkach predajcu – tretej strany. Ak predajca – tretia strana nemá vlastné všeobecné zmluvné podmienky a/alebo podmienky vrátenia, na predajnú dohodu – objednávku – medzi používateľom a predajcom – treťou stranou sa použijú Všeobecné Zmluvné podmienky a/alebo Podmienky vrátenia vidaXL

Článok 6 - Aukcie

 1. Podmienky aukcií vidaXL sa aplikujú na účasť v aukciách konaných vidaXL na webstránke. Používateľ súhlasí s týmito Podmienkami aukcií vytvorením účtu, alebo najneskôr vtedy, keď sa používateľ prvýkrát zúčastňuje na aukcii.
 2. Používateľ nesmie nijakým spôsobom neférovo alebo nevhodne ovplyvňovať ponuky.

Článok 7 - Recenzie

 1. Po nákupe na webstránke môže byť používateľ požiadaný, či už vidaXL alebo v mene vidaXL, ohodnotiť vidaXL, webstránku a/alebo predajcu – tretiu stranu zanechaním recenzie. vidaXL si vyhradzuje právo – ale nie povinnosť – recenziu zverejniť na webstránke alebo akýmkoľvek iným spôsobom, vrátane mena, miesta bydliska a dátumu recenzie tak, ako sú poskytnuté používateľom.
 2. V prípade, ak sú recenzie zbierané treťou stranou v mene vidaXL, na recenzie sa aplikujú všeobecné zmluvné podmienky a/alebo podmienky používania danej tretej strany.
 3. vidaXL si vyhradzuje právo nezverejňovať recenziu alebo ju odstrániť z webstránky, ak predajca – tretia strana vie dokázať, že daná recenzia:
 • je v rozpore s platnou legislatívou alebo predpismi;
 • je v rozpore s verejným poriadkom alebo slušnosťou;
 • je iba recenziou produktu;
 • sa neviaže na daného predajcu – tretiu stranu; 
 • obsahuje osobné údaje tretej strany; 
 • obsahuje URL alebo reklamu;
 • je podvodná.
 • je podvodná.

Článok 8 – Zrušenie účtu a ukončenie funkcií webstránky

 1. vidaXL si vyhradzuje právo odmietnuť používateľov alebo jednostranne zrušiť ich účet, v dôvodnom prípade, napríklad pri:
 • neautorizovanom použití alebo zneužití webstránky a/alebo účtu;
 • neschopnosti plniť tieto Zmluvné podmienky používania alebo Podmienkami aukcií;
 • neschopnosti plniť dohody uzavreté medzi používateľom a vidaXL a/alebo predajcom – treťou stranou.

 2. Okrem toho, vidaXL má právo na obmedzenie, odoprenie alebo odvolanie určitých spôsobov použitia účtu alebo dočasne zablokovať účet v prípadoch opísaných v Článku 8.1.

 3. vidaXL si vyhradzuje právo, vždy a za každých okolností, ukončiť niektoré funkcionality dostupnej webstránky alebo ich upravovať.

Článok 9 - Ochrana súkromia a osobných údajov

 1. Osobné údaje poskytnuté používateľmi vidaXL, ako jeho alebo jej meno a adresa, telefónne čísla a emailové adresy, sú spracované vidaXL do súborov, ktoré sú majetkom vidaXL. Tieto informácie budú použité vidaXL na správu účtov a aukcií, spracovanie objednávok, doručovania a faktúr a možnú mediáciu pri rozporoch medzi používateľmi a predajcami – tretími stranami.
 2. Používateľ môže, vždy a za každých okolností, pristúpiť, zmeniť alebo rozšíriť jeho alebo jej osobné údaje prihlásením sa do jeho alebo jej účtu.
 3. vidaXL nebude, v zásade, poskytovať osobné údaje tretím stranám, okrem prípadov, kedy je toto nevyhnuté v záujme dosiahnutia dohody s používateľom. vidaXL, napríklad, poskytne používateľovo meno a adresu, emailovú adresu a telefónne číslo predajcovi – tretej strane v prípade, kedy tieto informácie sú vyžadované na vykonanie dohody o predaji medzi používateľom a predajcom – treťou stranou. Komunikácia medzi používateľom a predajcom – treťou stranou sa deje cez emailovú aplikáciu vidaXL. Komunikácia sa ukladá na serveroch vidaXL, je prístupná a použiteľná vidaXL v záujme:
 • pomoci používateľovi a/alebo predajcovi – tretej strane v prípade otázok a/alebo problémov; 
 • ohodnotenia, či predajca – tretia strana splnila jeho alebo jej požiadavky; 
 • analýzy procesných vylepšení.

 4. Webstránka používa cookies. Cookies sa napríklad využívajú na zapamätanie si prihlasovacích údajov. Okrem toho sa na tejto webstránke používajú aj cookies tretích strán.
 5. Používateľ si môže svoj prehliadač nastaviť tak, aby nezískaval súbory cookies počas jeho alebo jej návštevy na webstránke. V takomto prípade je však možné, že používateľ nebude môcť  naplno využívať všetky funkcionality webstránky, alebo bude jeho alebo jej prístup na webstránku a/alebo účet obmedzený.
 6.vidaXL si vyhradzuje právo ukladať údaje o správaní sa návštevníkov webstránky (okrem iných použitá IP adresa) ak vznikne podozrenie, že sa cez používateľov účet deje zneužívanie a/alebo neautorizované používanie webstránky.
 7.Pre viac informácií o tom ako vidaXL používa osobné údaje používateľov a využíva cookies na webstránke sa prosím obráťte na politiku ochrany súkromia vidaXL tak, ako sa nachádza na tejto webstránke.

Článok 10 – Duševné vlastníctvo a údaje tretích strán

 1. Ak nie je inak určené, všetky práva, vrátane autorského práva a iných práv duševného vlastníctva (informácií poskytnutých na) webstránke sú vyhradené pre vidaXL do tej miery, do akej nie sú vyhradené tretími stranami/držiteľmi licencií, ktorí uverejňujú dané informácie.
 2. Používateľ má umožnené konzultovať (informácie poskytnuté na) webstránku a vytvárať si kópie pre vlastnú potrebu, napríklad jej vytlačením alebo uložením. Akékoľvek iné použitie, napríklad ukladanie a reprodukovanie (aj častí) webstránky na separátnej internetovej webstránke alebo vytváranie prepojení, hyperlinkov a deeplinkov na (aj časti) webstránky nie je dovolené bez explicitného písomného povolenia od vidaXL.
 3. Informácie na tejto webstránky sú sčasti poskytnuté tretími stranami, napríklad predajcami – tretími stranami a inými používateľmi (v prípade recenzií) vidaXL nemôže byť zodpovedná za akúkoľvek škodu pochádzajúcu z nesprávnych, neúplných alebo nezákonných informácií poskytnutých tretími stranami na webstránke.
 4. Webstránka môže obsahovať linky na externé internetové stránky. vidaXL nemôže byť zodpovedná za použitie alebo obsah webstránok, na ktoré existuje na webstránke linka, alebo ktoré obsahujú linku na webstránku.

Článok 11 – Ručenie, zodpovednosť

 1. Používateľ potvrdzuje, že v prípade objednávok od predajcov – tretích strán je dohoda o predaji uzavretá medzi používateľom a predajcom – treťou stranou a že vidaXL nie je a nebude stranou tejto dohody.
 2. vidaXL, ako taká, nie je povinná verifikovať alebo hodnotiť kvalitu, kvantitu alebo kapacitu produktov, ktoré sú ponúkané predajcami – tretími stranami na webstránke a nemôže byť zodpovedná akýmkoľvek spôsobom za škody, pochádzajúce z faktu, že tieto informácie sa ukázali byť nesprávne, neúplné alebo nezákonné.
 3. Ak by napriek tomu mala vidaXL ručiť za takéto škody, toto ručenie je limitované na nákupnú cenu daného predmetu tak, ako bola uvedená na faktúre od predajcu – tretej strany pre používateľa, a to v každom prípade.
 4. Ručenie vidaXL, akejkoľvek povahy, je limitované do výšky plnenia poistenia ručenia vidaXL pri danom prípade.

Článok 12 - Rôzne

 1. Ak je jedno, alebo viac, zmluvné ustanovenie týchto Zmluvných podmienok používania už nezáväzné, neplatné alebo neuskutočniteľné, alebo sa nezáväzným, neplatným alebo neuskutočniteľným stane, ostatné zmluvné ustanovenia stále zostávajú plne platné. V takom prípade vymení vidaXL predmetné zmluvné ustanovenie za nové zmluvné ustanovenie, určené vidaXL a čo najviac sa približujúce významu daného zmluvného ustanovenia.
 2. Na používanie webstránky, používanie účtu a týchto Zmluvných podmienok sa používa výhradne holandské právo.

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky aukcií

Vrátenie tovaru

Prehlásenie o ochrane súkromia a používaní cookies