Všeobecné nákupné podmienky vidaXL Marketplace

Prílohy: 

Všeobecné nákupné podmienky vidaXL Marketplace

Obchodné podmienky Predajca vidaXL

Článok 1 – Definície

vidaXL Marketplace 

Súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným vidaXL Marketplace Europe B.V., so sídlom na adrese Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Svoju činnosť vykonáva v Holandsku s IČ DPH NL859812108B01 a obchoduje pod číslom 74214802 zapísanom v Obchodnej komore (KvK) na webových stránkach vidaXL.at, vidaXL.bg, vidaXL.cz, vidaXL.de, vidaXL.dk, vidaXL.ee, vidaXL.fi, vidaXL.hr, vidaXL.hu, vidaXL.lt, vidaXL.lv, vidaXL.pl, vidaXL.ro, vidaXL.si, vidaXL.sk;

Prostredie

Webová stránka vidaXL Marketplace. Webová adresa je „vidaXL“, za ktorou nasleduje koncovka príslušnej krajiny (.nl / .be / .co.uk atď.). Napríklad www.vidaxl.nl a akékoľvek iné varianty navrhnuté spoločnosťou vidaXL Marketplace.

Platforma

Prostredie, v ktorom tretie strany ponúkajú výrobky používateľom.

Používateľ

Každý návštevník webového prostredia

Predajca

Tretia strana, právnická alebo fyzická osoba, ktorá ponúka používateľom výrobky prostredníctvom platformy

Zákazník: Používateľ webového prostredia, ktorý vykonáva jednotlivé kroky nákupu tovaru prostredníctvom platformy.

Zákazník

Používateľ webového prostredia, ktorý vykonáva jednotlivé kroky nákupu tovaru prostredníctvom platformy.

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva, ktorá vzniká medzi predajcom a zákazníkom prostredníctvom platformy.

Článok 2 - Rozsah platnosti

2.1 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na objednávanie a nákup výrobkov od predajcov prostredníctvom platformy (ďalej len: Všeobecné nákupné podmienky vidaXL Marketplace). Tieto podmienky nájdete aj na webovej stránke vidaXL Marketplace.

2.2 Každý zákazník, ktorý zadá objednávku na nákup výrobku ponúkaného predajcom vo webovom prostredí, prijíma Všeobecné nákupné podmienky vidaXL Marketplace.

2.3. Zmeny v ustanoveniach obsiahnutých v týchto Všeobecných nákupných podmienkach vidaXL Marketplace je možné vykonať písomnou formou. Platnosť a účinnosť ostatných ustanovení zostane zachovaná.

2.4 Tieto Všeobecné nákupné podmienky vidaXL Marketplace sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sa považujú za (všeobecných) spotrebiteľov, aj na kupujúcich, ktorí sa považujú za firemných zákazníkov.

2.5 Všetky práva a nároky, ktoré sú stanovené v týchto Všeobecných nákupných podmienkach vidaXL Marketplace a vo všetkých ďalších zmluvách uzavretých v prospech vidaXL Marketplace, sú taktiež stanovené v prospech sprostredkovateľov a iných tretích strán zapojených do vidaXL Marketplace, čo explicitne zahŕňa aj predajcu (predajcov).

2.6. vidaXL Marketplace má právo zmeniť tieto Všeobecné nákupné podmienky vidaXL Marketplace. Zmenené podmienky nadobudnú platnosť hneď, ako budú uverejnené na webovej stránke. Ak kupujúci následne zadá objednávku, akceptuje tým platnosť týchto obchodných podmienok.

Článok 3 - Kontakt so zákazníkom

3.1 Zákazník musí spĺňať aspoň tieto požiadavky:

- Zákazník by mal mať vytvorený zákaznícky účet na vidaXL Marketplace;

- Zákazník je starší ako 18 rokov;

- Zákazníka možno kontaktovať emailom.

3.2 Spoločnosť vidaXL Marketplace je kedykoľvek oprávnená nespracovať niektoré objednávky od predajcov alebo k niektorým objednávkam pripojiť určité podmienky.

3.3 Zákazník nie je oprávnený umožniť iným osobám používať jeho účet.

3.4 Zákazník vyhlasuje, že bude konať v súlade so Všeobecnými nákupnými podmienkami vidaXL Marketplace a so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi.

3.5 Zákazník zodpovedá za správnosť údajov uvedených vo svojom účte

Článok 4 - Ponuky tretích strán

4.1 vidaXL MarketPlace je obchodným zástupcom predajcu. Zákazník berie na vedomie, že medzi zákazníkom a predajcom sa uzatvára kúpna zmluva a že vidaXL Marketplace nie je, ani nebude zúčastnenou stranou tejto zmluvy.

4.2 V prípade otázok alebo sťažností súvisiacich s výrobkami zakúpenými zákazníkom by sa mal zákazník obrátiť priamo na konkrétneho predajcu. Zákazník berie na vedomie, že sa v takýchto prípadoch nemôže odvolávať na vidaXL Marketplace a že vidaXL Marketplace nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za danú situáciu, ani za vady na zakúpených výrobkoch.

Článok 5 - Objednávka a doručenie tovaru

5.1 Zákazník môže uskutočniť objednávku na vidaXL Marketplace prostredníctvom bežného procesu objednávania výrobku ponúkaného predajcom.

5.2 Zákazník dostane faktúru od predajcu

5.3 Vlastníctvo doručených položiek bude prevedené až v momente, keď si zákazník splní svoju povinnosť zaplatiť za tovar.

Článok 6 - Úhrada a platba

6.1 Zákazník dlhuje nákupnú cenu výrobkov zakúpených od predajcu prostredníctvom platformy spoločnosti vidaXL Marketplace. Zákazník nie je oslobodený od povinnosti zaplatiť za tovar, ani ak platbu prevedie priamo predajcovi.

Článok 7 - Ustanovenia o nákupe od predajcu (predajcov)

7.1 Ak zákazník zakúpi výrobok od predajcu prostredníctvom platformy, zaväzuje sa prečítať si a prijať všeobecné obchodné podmienky toho predajcu, od ktorého si prostredníctvom platformy zakúpil jeden alebo viac výrobkov.

Článok 8 - Informácie a používanie údajov

8.1 Zákazník bude pravidelne sledovať svoj email, aby si včas všimol informácie, ktoré mu zašle spoločnosť vidaXL Marketplace alebo prejdajca.

8.2 vidaXL Marketplace nezodpovedá za žiadne informácie, ktoré sa neobjavia včas alebo sa javia ako nejasné, ani za žiadne zjavné chyby, bez ohľadu na to, od koho tieto informácie pochádzajú, ani komu sú určené.

8.3 Zákazník vyhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s tým, že jeho meno a adresa, emailová adresa a telefónne číslo budú poskytnuté predajcovi v takom rozsahu, v akom je to nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo ak mu na to zákazník udelil súhlas. Predajca je oprávnený používať údaje zákazníka len v takom rozsahu, v akom je to potrebné na spracovanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy, alebo ak mu zákazník na použitie údajov udelil súhlas.

8.4 Zákazník berie na vedomie, že systém hodnotenia je súčasťou procesu predaja. Zákazník bude vyzvaný prostredníctvom emailu. Zákazník vyhlasuje, že ak sa rozhodne zúčastniť, zúčastní sa v dobrej viere. Zákazník zaručuje, že všetky informácie, ktoré poskytol, sú správne a nie sú zavádzajúce. Zákazník sa zdrží poskytovania a/alebo uvádzania urážlivých, výhražných a/alebo hanlivých informácií.

8.5 Spoločnosť vidaXL Marketplace je kedykoľvek oprávnená odmietnuť uverejniť recenziu na webovej stránke alebo ju odstrániť, ak je daná recenzia v rozpore so zákonmi alebo predpismi, verejným poriadkom a/alebo morálkou.

Článok 9 - komunikácia medzi zákazníkom a predajcom

9.1 Akúkoľvek komunikáciu medzi zákazníkom a predajcom, ktorá prebieha v prostredí vidaXL Marketplace, si môže spoločnosť vidaXL Marketplace zobraziť a využívať na:

  • Podporu zákazníka a/alebo predajcu v prípade otázok a/alebo problémov;
  • Posúdenie, či predajca spĺňa požiadavky;
  • Analýzu, ktorej cieľom je vylepšenie procesov

9.2 Zákazník udeľuje spoločnosti vidaXL Marketplace povolenie na ukladanie, prehliadanie a využívanie komunikácie v súlade s ustanoveniami uvedenými v 1. odstavci tohto článku.

Článok 10 – Ďalšie ustanovenia

10.1 vidaXL Marketplace má právo obmedziť, neudeliť alebo zrušiť určité privilégiá, alebo zablokovať používanie účtu alebo možnosť objednávať, zamietnuť alebo obmedzovať položky predajcu prostredníctvom vidaXL Marketplace, v závislosti od obchodnej histórie zákazníka; a to podľa výhradného uváženia spoločnosti vidaXL Marketplace.

Článok 11 – Oddeliteľnosť ustanovení

V prípade, že niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok stratilo alebo stratí účinnosť, nebude tým ovplyvnená účinnosť ostatných ustanovení. Ustanovenie, ktoré stratilo účinnosť, bude nahradené platným ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje k pôvodnému ustanoveniu.

Spoločnosť vidaXL Marketplace je kedykoľvek oprávnená pozastaviť funkcionality vo vzťahu k ponukám predajcov na vidaXL Marketplace.

Článok 12 - Rozhodné právo a jurisdikcia

Všeobecné nákupné podmienky vidaXL Marketplace sa riadia výlučne holandskými právnymi predpismi. Všetky spory vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok budú postúpené výlučne okresnému súdu Oost-Brabant, so sídlom v meste ‘s-Hertogenbosch, pokiaľ zákon vyslovene neurčuje iný súd.