Všeobecné podmienky aukcií

Version 2.2, 2023-11-23

Obsah:

Článok č. 1 – Definície

Článok č. 2 – Rozsah platnosti

Článok č. 3 – Registrácia

Článok č. 4 – Prehlásenie o ochrane súkromia

Článok č. 5 – Priebeh aukcie

Článok č. 6 – Popis výrobkov

Článok č. 7 – Ponuka

Článok č. 8 – Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Článok č. 9 – Právo na odstúpenie od zmluvy

Článok č. 10 – Fakturácia a platba

Článok č. 11 – Platná legislatíva

Článok č. 12 – Ďalšie ustanovenia

 

Článok č. 1 – Definície

Všeobecné podmienky aukcií: tieto všeobecné podmienky aukcií;

Zákazníci: fyzická osoba, ktorej činnosť nie je vykonávaná za účelom súvisiacim s výkonom živnosti, povolania alebo podnikania;

Výrobok: jeden alebo viac tovarov, ktoré sa ponúkajú na predaj na webových stránkach aukcie;

Webové stránky aukcie: online aukčná platforma, na ktorej dražitelia nakupujú výrobky od spoločnosti vidaXL;

Dražiteľ: spotrebiteľ, ktorí sa zaregistruje alebo zaregistroval, aby sa zúčastnil aukcie spôsobom predpísaným spoločnosťou vidaXL;

Ponuka: čiastka, ktorú dražiteľ ponúkol na aukcii za výrobok, plus dane a náklady;

Kúpna zmluva: kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim pri pridelení tovaru; 

Kupujúci: dražiteľ, ktorému bol tovar v aukcii pridelený;

Osobné údaje: (osobné) údaje, ktoré musí zákazník poskytnúť spoločnosti vidaXL, aby sa mohol zaregistrovať a predložiť ponuku na aukcii, a na základe ktorých sa dá zistiť identita zákazníka;

Pridelenie: výslovné prehlásenie spoločnosti vidaXL kupujúcemu, že aukcia, v ktorej kupujúci predloží svoju ponuku, je pridelená kupujúcemu. Toto prehlásenie môže znamenať, že potvrdenie bolo zaslané emailom;

Aukcia: online aukcia, ktorá prebieha na webových stránkach aukcie za účelom predaja jedného alebo viacerých výrobkov;

Predávajúci: spoločnosť vidaXL je predávajúcim vo vzťahu ku kupujúcemu u akéhokoľvek tovaru ponúkaného na webových stránkach aukcie;

vidaXL: vidaXL Europe B.V.

Článok č. 2 – Rozsah platnosti

2.1. Okrem OBCHODNÝCH PODMIENOK sa vo vzťahu medzi predávajúcim a dražiteľom uplatňujú aj VŠEOBECNÉ PODMIENKY AUKCIÍ, a to pri akejkoľvek aukcii, pri používaní webových stránok aukcie, pri registrácii dražiteľa na vidaXL za účelom účasti na aukciách a pri akejkoľvek prebiehajúcej aukcii. Akékoľvek (všeobecné) podmienky dražiteľa budú spoločnosťou vidaXL odmietnuté.

2.2. V prípade účasti na aukcii sú dražitelia voči sebe navzájom a aj voči spoločnosti vidaXL povinní konať v súlade s týmito všeobecnými podmienkami aukcií. Dražiteľ sa spoločnosti vidaXL zaväzuje, že bude plne a bezpodmienečne dodržiavať podmienky, ktoré spoločnosť vidaXL prehlásila ako platné vo vzťahu k aukcii, a že sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť záujmy spoločnosti vidaXL.

Článok č. 3 – Registrácia

3.1. Aby sa dražiteľ mohol zúčastniť aukcie, musí sa zaregistrovať spôsobom stanoveným spoločnosťou vidaXL a bezpodmienečne prijať podmienky a postupy, ktoré spoločnosť vo vzťahu k aukcii prehlásila za platné. Účasť na aukcii nebude v žiadnom prípade povolená, ak nie ste oprávnení vykonávať právne úkony alebo ak nie ste k právnym úkonom spôsobilí. Spoločnosť vidaXL si vyhradzuje právo kedykoľvek na základe vlastných dôvodov odoprieť dražiteľom právo zaregistrovať sa do aukcie a (naďalej) sa jej zúčastňovať a/alebo toto právo jednostranne ukončiť.

3.2. Dražiteľ sa musí na prvú výzvu spoločnosti vidaXL vhodným spôsobom identifikovať. Ak tak dražiteľ neurobí, nebude mu dovolené zúčastniť sa aukcie.

3.3. Pri registrácii ste povinní poskytnúť všetky informácie požadované spoločnosťou vidaXL, a to kompletne, správne a pravdivo, a zaručiť presnosť a úplnosť vami poskytnutých informácií. Ak sa tieto údaje kedykoľvek zmenia, ste povinní spoločnosť vidaXL o týchto zmenách bezodkladne informovať. Právo na posúdenie platnosti registrácie a informácií poskytnutých v tejto súvislosti prináleží výhradne spoločnosti vidaXL.

3.4. Ak máte možnosť používať používateľské meno a heslo, používateľské meno a heslo, ktoré používate v aukcii, budú striktne viazané na vašu osobu a nesmiete ich zdieľať s tretími osobami. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaše heslo pozná iná osoba, musíte o tom spoločnosť vidaXL bezodkladne informovať. Ste zodpovední za všetky akcie, ktoré sa uskutočnia počas aukcie a ktoré vyplývajú z použitia vášho hesla a/alebo používateľského mena, a to aj v prípade ich zneužitia, ak ste so svojím používateľským menom a heslom neboli dostatočne opatrní. vidaXL má právo, či už koná v mene predajcu alebo nie, požadovať splnenie vašich platobných povinností vyplývajúcich z ponúk predložených pod vaším používateľským menom a heslom.

3.5. Webové stránky aukcie budete môcť využívať hneď, ako dokončíte registráciu a vytvoríte si používateľský účet. Používateľský účet môže spoločnosť vidaXL kedykoľvek s okamžitou platnosťou zrušiť bez toho, aby tým boli dotknuté vaše prípadné záväzky z obdobia pred zrušením používateľského účtu a bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia týchto všeobecných podmienok aukcií, ktoré zostávajú v platnosti aj po zrušení používateľského účtu.

Článok č. 4 – Prehlásenie o ochrane súkromia

4.1. Registráciou na webových stránkach aukcie vyjadrujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany súkromia a zásadami používania súborov cookie a že s nimi súhlasíte.

vidaXL si vyhradzuje právo zaznamenávať údaje týkajúce sa správania dražiteľa na webových stránkach (vrátane použitej IP adresy), ak existuje podozrenie, že došlo k zneužitiu účtu dražiteľa a/alebo k zneužitiu webových stránok. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť vidaXL využíva osobné údaje dražiteľa, a o používaní súborov cookie na webových stránkach nájdete v zásadách ochrany súkromia spoločnosti vidaXL, ktoré sú dostupné na webových stránkach spoločnosti vidaXL.

Článok č. 5 – Priebeh aukcie

5.1. O príprave a realizácii aukcie rozhoduje výhradne spoločnosť vidaXL. To okrem iného znamená, že spoločnosť vidaXL určuje priebeh udalostí pred a počas aukcie a je oprávnená bez uvedenia dôvodov povoliť alebo nepovoliť vstup dražiteľov do aukcie, neuviesť do aukcie jeden alebo viac výrobkov alebo zmeniť (zloženie) výrobkov, neuznať predloženú ponuku a prehlásiť ju za neplatnú a pozastaviť, obnoviť alebo zrušiť aukciu a/alebo prijať iné opatrenia, ktoré považuje za nevyhnutné.

5.2. Doba trvania aukcie je vyznačená na webových stránkach aukcie. Spoločnosť vidaXL má však právo aukciu kedykoľvek (predčasne) zrušiť, ukončiť, pozastaviť alebo predĺžiť. Ak nie je aukcia otvorená pre všetkých dražiteľov z dôvodu technických problémov, spoločnosť vidaXL využije právo aukciu predĺžiť, no nie je povinná tak urobiť.

5.3. Dražitelia sú v rámci aukcie povinní riadiť sa pokynmi a inštrukciami vydanými spoločnosťou vidaXL alebo v jej mene.

5.4. Aukcia prebehne v poradí uvedenom v katalógu aukcií na webových stránkach aukcie. Spoločnosť vidaXL však má právo sa od poradia odchýliť.

5.5. Dražiteľ akceptuje zvláštne podmienky, ktoré môžu nastať v priebehu internetovej aukcie a (technické) problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť. Tieto problémy môžu zahŕňať nemožnosť prístupu na webové stránky aukcie alebo ku konkrétnej aukcii, nemožnosť predložiť ponuku, chyby alebo poruchy na webových stránkach aukcie a/alebo na základom hardvéri a/alebo v sieťovom pripojení a/alebo softvéri, ktorý funguje na webových stránkach aukcie. Okrem toho môže údržba webových stránok aukcie a/alebo základného systému znamenať, že sa môžu vyskytnúť problémy, ktoré obmedzia prístup k webovým stránkam aukcie a/alebo k aukcii a/alebo znemožniť predloženie ponuky.

Článok č. 6 – Popisy výrobkov

6.1. Popisy výrobkov a všetky informácie uvedené na webových stránkach aukcie sa zakladajú na princípe „najlepšieho vedomia“. Môže sa teda stať, že popis aukcie bude nesprávny alebo neúplný. Dražiteľ berie na vedomie, že popis výrobku môže byť nesprávny alebo neúplný, a preto si nemôže z popisov a ďalších informácií vyvodzovať žiadne nároky alebo práva.

Článok č. 7 – Ponuka

7.1. Ponuky musia byť predkladané spôsobom určeným spoločnosťou vidaXL na webových stránkach aukcie. Aukcia prebieha podľa zásady, že víťazí uchádzač s najvyššou ponukou. Spoločnosť vidaXL je oprávnená kedykoľvek počas aukcie zmeniť spôsob, akým aukcia prebieha. Spoločnosť vidaXL je oprávnená ponuku neuznať, pokiaľ na to podľa jej názoru existujú rozumné dôvody.

7.2. Ponuka predložená dražiteľom sa považuje za ponuku voči spoločnosti vidaXL. Dražiteľ je viazaný ponukou, ktorá je záväzná, neodvolateľná a bezvýhradná.

Článok č. 8 – Uzatvorenie kúpnej zmluvy

8.1. Akákoľvek ponuka, ktorú uskutočníte na aukciách spoločnosti vidaXL, vás právne zaväzuje si daný tovar zakúpiť. Svoju ponuku nemôžete odvolať s výnimkou obmedzených prípadov, keď to dovoľuje platná legislatíva, a to napríklad vtedy, ak tovar nezodpovedá popisu, ktorý sa naň vzťahuje a ktorý je uvedený na webovej stránke.

8.2. Účasť na aukcii neznamená, že tovar bude nakoniec predaný dražiteľovi. Aj keď je na webovej stránke aukcie uvedené, že aukcia prebieha na základe zmluvy o najvyššej ponuke, nemusí to nutne viesť k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

8.3. Dražiteľ si je vedomý, že tovar, ktorý sa predáva na aukciách, je majetkom spoločnosti vidaXL. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi kupujúcim a spoločnosťou vidaXL.

8.4 V prípade, že (budúci) kupujúci nezakúpi pridelený výrobok (výrobky) v stanovenej lehote, dopúšťa sa (budúci) kupujúci omeškania v zmysle zákona a spoločnosť vidaXL má právo písomným prehlásením rozviazať zmluvu s (budúcim) kupujúcim a/alebo predať zakúpený tovar jednej alebo viacerým tretím osobám. (Budúci) kupujúci je povinný nahradiť spoločnosti vidaXL akékoľvek škody spôsobené týmto porušením. Po prevode vlastníctva prideleného výrobku (výrobkov) na (budúceho) kupujúceho sa (budúci) kupujúci už nemôže domáhať zrušenia kúpnej zmluvy.

8.5 Ak kúpa nie je možná v dôsledku okolností, ktoré sú mimo oblasť kontroly (budúceho) kupujúceho a ktoré nie je možné prisúdiť (budúcemu) kupujúcemu (napr. preto, že sa tovaru zmocnili tretie osoby), má spoločnosť vidaXL právo odstúpiť od zmluvy písomným prehlásením adresovaným (budúcemu) kupujúcemu. V takom prípade nie je spoločnosť vidaXL povinná voči (budúcemu) kupujúcemu vykonať viac než vrátiť zaplatenú kúpnu cenu.

Článok č. 9 – Právo na odstúpenie od zmluvy

9.1. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy od momentu odoslania objednávky až do 14 dní po prijatí objednávky bez udania dôvodu. Spoločnosť vidaXL sa môže zákazníka opýtať na dôvod odstúpenia od zmluvy, ale nezväzuje ho k uvedeniu tohto dôvodu (dôvodov).

9.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uvedená v odseku 1 uplynie o 14 po tom, ako zákazník alebo ním vopred určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevezme výrobok, alebo:

  • ak si zákazník objednal niekoľko výrobkov v rovnakej objednávke: v deň, kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba prevezme posledný výrobok. Podnikateľ môže odmietnuť objednávku viacerých výrobkov s rôznymi dodacími lehotami, ak o tom zákazníka pred objednaním jasne informoval;
  • ak sa doručenie výrobku skladá z niekoľkých zásielok alebo častí: v deň, kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba prevezme poslednú zásielku alebo poslednú časť;
  • v prípade zmlúv o pravidelnom dodávaní výrobkov v priebehu určitého obdobia: v deň, kedy zákazník alebo ním určená tretia osoba prevezme prvý výrobok.

Článok č. 10 – Fakturácia a platba

10.1. Ak nie je dohodnuté inak, kupujúci musí uhradiť dlžnú sumu do 3 dní od skončenia online aukcie.

10.2 Zľavové kódy nie je možné uplatniť na výrobky zakúpené v aukcii.

Článok č. 11 – Platná legislatíva

11.1. Na tieto všeobecné podmienky aukcií a na spory, ktoré môžu vyplynúť z účasti na aukciách, sa vzťahuje platná slovenská legislatíva.

Článok č. 12 – Ďalšie ustanovenia

12.1. Spoločnosť vidaXL si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť všeobecné podmienky aukcií. V prípade zmien sa nové podmienky budú uplatňovať od ďalšej aukcie. Podmienky platné na začiatku transakcie budú platné až do jej dokončenia. Vaše ďalšie používanie služieb po akýchkoľvek zmenách všeobecných podmienok aukcií sa považuje za váš záväzný súhlas s týmito zmenami.

 


Príloha(y)

Všeobecné podmienky aukcií